Home Cart | Checkout | My Account | Mail us | Help

Terms and Conditions-


·         ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 
Το limnosshop.gr συναλλσσεται μνο με χρες της Ευρωπακς νωση
Η εταιρα μας συνεργζεται με τα Ε.Λ.Τ.Α (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ)  που διασφαλζουν την μγιστη ασφλεια του προντος στην διρκεια της μεταφορς. Μεταφρουμε τα προντα μας μνο σε χρες της Ευρωπακς νωσης.
Οι τιμς μπορε να αλλξουν χωρς προειδοποηση.
 
·         ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
 
λα τα προντα που στλνουμε εναι σε ριστη κατσταση και ανταποκρνονται στις προδιαγραφς που αναφρονται στην ιστοσελδα μας.
Σε περπτωση που λβετε να προν, το οποο δεν εναι σε καλ κατσταση, αντικαθιστομε το προν με το διο, εφσον υπρχει  διαθσιμο στην αποθκη μας, αλλις, κατπιν επικοινωνας, σας στλνουμε λλο κογχλι της αρεσκεας σας, σης αξας. Σε αυτ την περπτωση επιβαρνεται ο πελτης με το κστος της μεταφορς 
Επιστροφς γνονται δεκτς εντς 10 ημερν και επιστρφεται ολκληρη η συσκευασα
Σε περπτωση που στην διαδικασα της μεταφορς προκληθε ζημα σε κποιο προν παρακαλομε πως επικοινωνσετε μαζ μας.
 
·         ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 
Αν για λγους ανωτρας βας (π.χ. κακς καιρικς συνθκες, απεργες κλπ) δεν εναι δυνατ να σας παραδσουμε τα προντα εντς του προκαθορισμνου χρνου θα σας ενημερσουμε μσω e-mail, προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε, υπ' αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας.
 
 
·   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαρατητη προπθεση για την ναρξη της συνδιαλλαγς εναι η γνωστοποηση κποιων προσωπικν στοιχεων του χρστη. Κατ τη διρκεια μιας παραγγελας, θα ζητηθε το πλρες ονοματεπνυμ σας, η διεθυνση στην οποα θλετε να αποσταλον τα προντα, ο αριθμς του σταθερο σας τηλεφνου ( ποιο λλο τηλφωνο θλετε να χρησιμοποιηθε για την καλτερη εξυπηρτηση σας), η ηλεκτρονικ σας διεθυνση (e-mail address) κ.λ.π.
Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του επισκπτη/ χρστη των υπηρεσιν του limnosshop.gr υπκειται στους ρους του παρντος τμματος καθς και στις σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας Ν. 2472/1997 πως ισχει σμερα. Οι παρντες ροι διατυπνονται λαμβανομνων υπψη τσο της ραγδαας ανπτυξης της τεχνολογας και ειδικτερα του Διαδικτου σο και του υπρχοντος - αν και μη πλρως ανεπτυγμνου - πλγματος νομικν ρυθμσεων σχετικ με τα ζητματα αυτ. Σε αυτ το πλασιο, οποιαδποτε ενδεχμενη σχετικ ρθμιση θα αποτελσει αντικεμενο του παρντος τμματος. Το limnosshop.gr κινομενο πντοτε εντς του νομικο πλαισου - διατηρε το δικαωμα να μεταβλλει τους ρους προστασας των προσωπικν δεδομνων μετ απ ενημρωση των χρηστν/επισκεπτν της παροσας ιστοσελδας.
Ακμα μπορετε οποτεδποτε να προβετε εφσον υπρχει λγος στην αλλαγ των προσωπικν στοιχεων που μας χετε γνωστοποισει και να περιορσετε ακυρσετε τη χρση κποιων απ τα στοιχεα, με τη συμπλρωση της σχετικς ηλεκτρονικς φρμας.
Το limnosshop.gr με κανναν τρπο δεν αποκαλπτει, πωλε, ανταλλσσει, παραχωρε, μισθνει με οποιονδποτε λλο τρπο διαθτει σε τρτα νομικ φυσικ πρσωπα τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε. Μνη εξαρεση απ την δσμευση αυτ αποτελε η περπτωση που απαιτεται απ διταξη νμου αποκλυψη των προσωπικν δεδομνων.
 
·         ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ
 Το limnosshop.gr παρχει τη δυναττητα στους χρστες του να επιλξουν την πληροφρησ τους για τα να προντα που διαθτει στην αγορ και για λλες τυχν προσφορς, διακανονισμος πληρωμς κλπ με την αποστολ διαφημιστικν - ενημερωτικν μηνυμτων στην ηλεκτρονικ ταχυδρομικ τους διεθυνση δια του τηλεφνου. Το SeaShell-Shop.com δεν θα χρησιμοποισει καταχρηστικ την παραπνω υπηρεσα του. Δδεται δε πντοτε στους χρστες η δυναττητα διακοπς της λψης διαφημιστικν μηνυμτων.
 
·         COOKIES
πως τα περισστερα sites στο διαδκτυο τσι και στο limnosshop.gr χρησιμοποιομε cookies τσι στε να χουμε πρσβαση σε ορισμνες πληροφορες κθε φορ που περιηγεστε με κποιον web browser στο κατστημα μας. Χωρς την χρησιμοποηση των cookies θα ταν αδνατον να σας προσφρουμε σημαντικς υπηρεσες πως: κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις, αποθκευση αντικειμνων στο καλθι στην λστα υπενθμισης σας μεταξ δο επισκψεν σας κ.α. Τα Cookies εναι αλφαριθμητικ αρχεα που μεταβιβζουμε στον σκληρ δσκο των υπολογιστν σας διαμσου του διαδικτου σας τσι στε να σας προσφρουμε υπηρεσες πως αυτς που αναφρθηκαν παραπνω. Στις ρυθμσεις του browser σας μπορετε να επιλξετε να εμποδσετε τον browser σας απ το να δχεται να cookies να σας ρωτει κθε φορ που να νο cookie πρκειται να εγκατασταθε στον σκληρ σας δσκο. Παρ? λα αυτ θα πρπει να γνωρζετε πως αν επιλξετε να εμποδζετε τα cookies απ το να αποθηκευτον στον σκληρ σας δσκο δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε κποιες υπηρεσες του καταστματος μας.
 
·         ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
λες οι συναλλαγς που πραγματοποιετε μσω του limnosshop.gr διπονται απ το Διεθνς και Ευρωπακ δκαιο που ρυθμζει θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο καθς επσης και απ το Νμο περ προστασας των καταναλωτν (Ν. 2251/1994) που ρυθμζει θματα σχετικ με τις πωλσεις απ απσταση.
 
·         ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
 
λες οι τιμς που αναφρονται στο ηλεκτρονικ κατστημα limnosshop.gr εναι σε ευρ. Για διευκλυνση των χρηστν παρχεται ιστοδεσμς με εξωτερικ sites (yahoo.com, xe.com etc.), που παρχουν μετατροπες νομισμτων. Για τις πληροφορες και την ισοτιμα που παρχονται απ τις συγκεκριμνες ιστοσελδες, δε φρουμε ουδεμα ευθνη. Η μετατροπ (για χρες εκτς ευρωζνης) και η χρωση στην πιστωτικ κρτα του κθε χρστη γνεται απ την κθε τρπεζα με την οποα ο χρστης συνεργζεται, με βση την ισοτιμα της συγκεκριμνης ημερομηνας. Το κατστημα limnosshop.gr δεν χει καμα ευθνη.
 
 
·         ΦΟΡΟΙ
 
λα τα προντα επιβαρνονται με το νμιμο Φρο Προστιθμενης Αξας πως αυτς ορζεται κθε φορ απ την ελληνικ νομοθεσα. Ο φρος υπολογζεται στο τλος κθε συναλλαγς για το σνολο του ποσο αγορς και πριν ο χρστης προχωρσει σε χρωση της πιστωτικς του κρτας. Επσης στη λεπτομερ παρουσαση κθε προντος, αναφρεται δπλα στην τιμ, τι δεν περιλαμβνεται φρος
 
·         ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακυρσεις παραγγελιν γνονται δεκτς μνο εντς 12 ωρν.
Η γνωστοποηση της ακρωσης γνεται μσω e-mail, fax. Εναι απαρατητο να  αναγρφονται λα τα στοιχεα του πελτη(νομα, επθετο, διεθυνση) καθς και η υπογραφ του. 
Ακυρσεις που γνονται μετ το πρας των 12 ωρν δεν θα γνονται δεκτς.
ASP Shopping Cart Powered by Q-Shop

1

2

 

3

4

ΠΑΑ
2007-2013

Ευρωπακ Γεωργικ Ταμεο
Αγροτικς Ανπτυξης
Η Ευρπη επενδει στις αγροτικς περιοχς

 

Υπουργεο Αγροτικς
Ανπτυξης & Τροφμων

LEADER

5